Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj

U PODODJELJENJU ZA ANALIZU I ADMINISTRATIVNU PODRŠKU I RURALNI RAZVOJ VRŠE SE POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA:

 • Izradu planova za ruralni razvoj sela koji odražavaju potrebe i aspiracije lokalnog stanovništva u skladu su sa prirodnom bazom resursa;
 • Koodrinaciju razvoja pomenutih planova od strane Vlade Brčko distrikta BiH nevladinih organizhacija i donatora (što će koristiti kao osnova za mikro-kreditnih linija pogodnih za razvoj malih preduzeća u ruralnim područjima);
 • Odabiranje pilot projekata za implementaciju na osnovu ocjene ekonomskog i socijalnog efekta koje bi oni mogli imati. Ovi projekti će obuhvatati šeme bitne za cijelu a pogotovo ruralnu zajednicu;
 • Kreiranje mjera koje mogu dovesti do povećanja zaposlenosti u nepoljoprivrednim djelatnostima u ruralnim područjima, uključujući male šeme za započinjanje biznisa;
 • Provođenje aktivnosti upravljanja i koordinacije projekata u Odjeljenju;
 • Implementaciju projekata EU iz oblasti robnh i novčanih kredita;
 • Monitoring kredita i projekata;
 • Podršku obezbjeđenju ruralnih kredita i
 • Koordinaciju entitetskih povezanih projektnih inicijativa.

U Odsjeku za ruralni razvoj vrše se poslovi koji se odnose na:

 • Pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti ruralnog razvoja;
 • Pripremanje strateških dokumenata, razvojnih programa i politika ruralnog razvoja;
 • Praćenje stanja u oblasti ruralnog razvoja i održivog razvoja seoskog prostora;
 • Provođenje mjera u oblasti ruralnog razvoja za povećanje konkurentnosti, zaštitu ruralnog okoliša i diverzifikaciju aktivnosti u ruralnim područjima, te mjera za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima;
 • Analizu stanja i predlaganje mjera za jačanje poljoprivrede i održivog ruralnog razvoja;
 • Analizu stanja i predlaganje mjera za razvoj infrastrukturnih i drugih objekata, organske i održive poljoprivrede, razvoja dopunskih aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima i očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa;
 • Uspostavljanje i vođenje registara iz oblasti ruralnog razvoja;
 • Izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka;
 • Davanje prijedloga za usklađivanje programa, promotivnih i drugih aktivnosti međunarodnih i domaćih institucija u oblasti ruralnog razvoja;
 • Pripremu prijedloga budžeta Odsjeka i
 • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.