Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu

U PODODJELJENJU ZA ŠUMARSTVO I VODPRIVREDU VRŠE SE POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA:

  • Pripremanje i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva, lovstva i vodoprivrede u cilju racionalnog korištenja i zaštite šumskog fonda, racionalnog korištenja i zaštite divljači i lovišta, racinalnog korištenja i zaštite voda i vodnog dobra;
  • Obavljanje normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, upravno-nadzornih poslova i poslova stručnog nadzora koji se odnose na oblast šumartva, lovstva i vodoprivrede;
  • Pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja šumama i šumskim fondom, lovištima i lovnim fondom,vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom;
  • Pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva, lovstva i vodoprivrede;
  • Pripremanje stručnih podloga i rješenja za izradu razvojnog programa šumarstva, lovstva i vodoprivrede;
  • Čuvanje i zaštita šumskog fonda kroz organizovani rad čuvarske službe;
  • Izradu prijedloga budžeta Pododjeljenja;
  • Implementaciju projekata iz oblasti šumarstva, lovstva i vodoprivrede, te koordinacija sa međunarodnim organizacijama koje finansiraju projekte iz navedenih oblasti u nadležnosti Pododjeljenja;
  • Davanje stručnih mišljenja, tumačenja i uputa iz djelokruga rada Pododjeljenja;
  • Provođenje međunarodne saradnje, praćenje provedbe ugovora, konvencija i projekata;
  • Pripremanje potrebnih izvještaja Vladi i Skupštini kao i drugim nadležnim institucijama.

U Odsjeku za vodoprivredu vrše se poslovi koji se odnose na:

  • Pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim
  • Objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnoga djelovanja voda) i praćenje stanja voda;
  • Predlaganje razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi
  • Upravljanja riječnim slivovima, programi mjera, planovi odbrane od poplava, planovi zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata;
  • Pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti vodoprivrede;
  • Izradu prijedloga budžeta iz nadležnosti Odsjeka;
  • Praćenje stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama;
  • Razvoj vodnog režima i stanja voda kroz identifikaciju i implementaciju razvojnih projekata;
  • Provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu s nadležnostima Odsjeka u ovoj oblasti;
  • Poslove koji su vezani za međunarodne ugovore, sporazume, konvencije i protokole iz oblasti vodoprivrede;
  • Sudjelovanje u pripremi, te koordinaciji i provođenju obveza iz dokumenata s institucijama na razini Bosne i Hercegovine i institucijama iz Federacije BiH i Republike Srpske;
  • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.