Пододјељење за шумарство и водопривреду

У ПОДОДЈЕЉЕЊУ ЗА ШУМАРСТВО И ВОДПРИВРЕДУ ВРШЕ СЕ ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА:

 • Припремање и провођење закона и других прописа из области шумарства, ловства и водопривреде у циљу рационалног кориштења и заштите шумског фонда, рационалног кориштења и заштите дивљачи и ловишта, рациналног кориштења и заштите вода и водног добра;
 • Обављање нормативно-правних, студијско-аналитичких, управно-надзорних послова и послова стручног надзора који се односе на област шумартва, ловства и водопривреде;
 • Припремање стратегија и развојних политика управљања шумама и шумским фондом, ловиштима и ловним фондом,водама, водопривредним објектима и јавним водним добром;
 • Припремање аката, анализа и информација везаних за област шумарства, ловства и водопривреде;
 • Припремање стручних подлога и рјешења за израду развојног програма шумарства, ловства и водопривреде;
 • Чување и заштита шумског фонда кроз организовани рад чуварске службе;
 • Израду приједлога буџета Пододјељења;
 • Имплементацију пројеката из области шумарства, ловства и водопривреде, те координација са међународним организацијама које финансирају пројекте из наведених области у надлежности Пододјељења;
 • Давање стручних мишљења, тумачења и упута из дјелокруга рада Пододјељења;
 • Провођење међународне сарадње, праћење проведбе уговора, конвенција и пројеката;
 • Припремање потребних извјештаја Влади и Скупштини као и другим надлежним институцијама.

У Одсјеку за водопривреду врше се послови који се односе на:

 • Припремање стратегија и развојних политика управљања водама, водопривредним
 • Објектима и јавним водним добром (из области кориштења вода, заштите вода и заштите од штетнога дјеловања вода) и праћење стања вода;
 • Предлагање развојних докумената интегралнога управљања водама (планови
 • Управљања ријечним сливовима, програми мјера, планови одбране од поплава, планови заштите вода од загађивања, планови за инцидентне ситуације и други документи по важећој законској регулативи) и праћење провођења ових докумената;
 • Припремање закона и других прописа из области водопривреде;
 • Израду приједлога буџета из надлежности Одсјека;
 • Праћење стања водних ресурса и припрема информација из области управљања водама;
 • Развој водног режима и стања вода кроз идентификацију и имплементацију развојних пројеката;
 • Провођење поступака за додјелу концесија у складу с надлежностима Одсјека у овој области;
 • Послове који су везани за међународне уговоре, споразуме, конвенције и протоколе из области водопривреде;
 • Судјеловање у припреми, те координацији и провођењу обвеза из докумената с институцијама на разини Босне и Херцеговине и институцијама из Федерације БиХ и Републике Српске;
 • Извршавање и других послова из надлежности Одсјека.