UČEŠĆE ZAPOSLENIKA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU NA ZAVRŠNOJ FINALNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA „TEHNIČKA POMOĆ ZA IZRADU PLANOVA ZAŠTITE OD EROZIJE I TEHNIČKA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU ZA ZAŠTITU OD POPLAVA ZA ODABRANA PRIORITETNA PODRUČJA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Image for news

Viši stručni saradnik za vodoprivredu i zaštitu voda Svjetlana Đukić je u Sarajevu učestvovala na završnoj konferenciji projekta koji je finansiran od strane EU pod nazivom „EuropeAid/140327/DH/SER/BA“-Tehnička pomoć za izradu planova zaštite od erozija i tehničke projektne dokumentacije za infrastrukturu za zaštitu od poplava za odabrana prioritetna područja u Bosni i Hercegovini“. Implementacija projekta je trajala 30 mjeseci iz koje je kao izlazni dokumet izašlo 278 mapa erozija za Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i 4 glavna projekta za infrastrukturu zaštite od polava u Republici Srpskoj.

Opšti cilj Projekta je podržati implementaciju Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje vodama i na taj način povećati kapacitete ključnih aktera u Bosni i Hercegovini za upravljanje rizikom od poplava  u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU i Direktivom o poplavama.

 Za područje Brčko distrikta BiH formirana je geobaza i obavljeni su terensko-istražni radovi. Sistemom protiverozionih radova i mjera predstavljen je koncept zaštitnih aktivnosti koje su usmjerene ka zaštiti zemljišta od spiranja sa padina, regulisanju površinskog oticaja, uspostavljanju i povećanju plodnosti erodiranih zemljišnih površina, te njihovom najracionalnijem korištenju i otklanjanju uzročnika koji mogu da izazovu eroziju zemljišta. Protiverozioni radovi podrazumijevaju akcije kojima se neposredno uređuje istraživano područje (bujični sliv, opština, regiona ili sl.) i/ili eroziona područja, a obuhvataju kombinaciju tehničkih, biotehničkih i bioloških radova. Pod protiverozionim mjerama se podrazumijevaju akcije kojima se utiče na način obrade, održavanje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, šumama i vodama, kao i na način njihovog korištenja.

Prema izrađenoj Karti erozije zemljišta, a u odnosu na kvantifikaciju intenziteta erozionih procesa, produkcije i pronosa erozionog materijala (nanosa), kao i na osnovu fizičko-geografskih karakteristika, pedoloških tvorevina i aktuelnog zemljišnog pokrivača i načina korištenja zemljišta, predložen je koncept protiverozionih radova i mjera.

Projektnu aktivnost su vodili stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu- Šumarski fakultet Beograd i Građevinski fakultet u Sarajevu i tim lider gosp. Armin Hadžialić.